Politika kvality

V souladu se strategií organizace a s požadavky normy ISO9001 vyhlašuje vedení organizace Politiku kvality. K naplnění této politiky se společnost zavazuje dodržovat následující pravidla a principy:

Zaměření na zákazníka a další zainteresované strany

 • Plánovat, zajišťovat a využívat zdroje ke splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran v oblasti kvality.
 • Dosahovat stabilní kvality, funkční bezpečnosti, provozní spolehlivosti a ekologické šetrnosti produktů.
 • Naplňovat požadavky relevantních drážních standardů nezbytných pro zajištění požadovaný kvalitativních a bezpečnostních parametrů produktů.
 • Monitorovat a vyhodnocovat míru spokojenosti zákazníků s produkty a poskytnutými službami.
 • Plnit legislativní a smluvní povinnosti.
 • Ve spolupráci s relevantními zainteresovanými stranami rozvíjet a neustále zlepšovat dodávané produkty a služby.
 • Zapojit relevantní zainteresované strany do procesu neustálého zlepšování.

Vedení a zapojení zaměstnanců

 • Rozvíjet odbornou způsobilost zaměstnanců a motivovat je k využití jejich znalostí, schopností a dovedností pro zabezpečení a zlepšování kvality, bezpečnosti a spolehlivosti vyráběných produktů, a pro neustálé zlepšování zavedeného systému.
 • Zlepšování pracovního a sociálního prostředí.
 • Naplňovat politiku, stanovovat cíle a plnit cílové hodnoty na všech úrovních společnosti.
 • Prostřednictvím vedoucích pracovníků a jejich osobních příkladů vést všechny zaměstnance k plnění společných cílů, zvyšovat jejich povědomí, schopnosti a znalosti a podporovat jejich náměty na zlepšení.
 • Pracovat odpovědně a bezchybně s důslednou kontrolou výsledků vlastní práce.

Procesní a systémový přístup k řízení

 • Uplatňovat a zlepšovat zavedený systém kvality prostřednictvím řízení procesů se zvažováním minimalizace rizik.
 • Určovat strategické zaměření společnosti, stanovovat politiku a cíle ve shodě s kontextem společnosti.
 • Uplatňovat politiku na všech úrovních společnosti, upřesňovat a vyhodnocovat ji každoročně na základě vyhodnocení konkrétních a měřitelných cílů.
 • Podporovat zavádění nejlepších možných dostupných technologií, které povedou ke zlepšení výkonnosti procesů, zvýšení spokojenosti zainteresovaných stran a snížení rizik.

Rozhodnutí, zakládající se na faktech a neustálé zlepšování

 • Monitorovat, měřit a analyzovat kvalitativní parametry, znaky produktů a parametry výkonnosti procesů společnosti. Výsledky využívat ke stanovení konkrétních cílů a opatření pro zabezpečení neustálého zlepšování zavedeného systému kvality.
 • Prevencí a využitím relevantních příležitostí předcházet vzniku mimořádných situací nebo havárií jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Ing. Jiří Liberda
ředitel společnosti

Ing. Tomáš Schmeister
představitel vedení pro kvalitu